نرم افزار

خطای فعال سازی سرور ویندوز 0x80070032

رفع خطای فعال سازی ویندوز سرور 2019/2022 0x80070032

Windows Server activation error 0x80070032 occurs when you are trying to activate your purchased Product Key on “Windows Server 2019/2022 Evaluation Edition“. Please note that you can’t activate an Evaluation Edition to activate your Windows Server you need to convert

رفع خطای فعال سازی ویندوز سرور 2019/2022 0x80070032 ادامه مطلب »