Warunki usługi

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2023 r

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z naszej Usługi.

Witamy na MrFixError.com!

Niniejszy regulamin określa zasady i regulacje korzystania z Serwisu MrFixError.com znajdującego się pod adresem https://www.mrfixerror.com/.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z MrFixError.com, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Zastrzeżenia odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie internetowej i zgodnej z warunkami Firmy. „Firma”, „My”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnosi się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „My” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, przyjęcia i rozliczenia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym nas prawem. Jakiekolwiek użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkich liter i/lub on/ona lub oni są traktowane jako wymienne, a zatem odnoszące się do tego samego.

Ciasteczka

Korzystamy z plików cookie. Uzyskując dostęp do MrFixError.com, zgodziłeś się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności MrFixError.com.

Większość interaktywnych stron internetowych używa plików cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą stronę internetową, aby umożliwić funkcjonalność niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą stronę internetową. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, MrFixError.com i/lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na MrFixError.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do nich dostęp z MrFixError.com do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

 • Ponownie opublikuj materiał z MrFixError.com
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub sublicencjonuj materiały z MrFixError.com
 • Powielaj, powielaj lub kopiuj materiały z MrFixError.com
 • Redystrybuuj treści z MrFixError.com

Niektóre części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii oraz informacji w określonych obszarach witryny. MrFixError.com nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii MrFixError.com, jej agentów i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która je publikuje. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, MrFixError.com nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek użycia i/lub zamieszczania i/lub pojawiania się Komentarzy na tej stronie.

MrFixError.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania komentarzy, które mogą zostać uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo publikować Komentarze na naszej stronie internetowej i posiadasz wszystkie niezbędne do tego licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania ani promowania działalności biznesowej lub zwyczajowej ani prezentowania działań handlowych lub działań niezgodnych z prawem.

Niniejszym udzielasz MrFixError.com niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich Komentarzy we wszystkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącza do naszych Treści

Następujące organizacje mogą umieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej Witryny w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn innych firm wymienionych na liście; I
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i charytatywnych grup zbierających fundusze, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile łącze: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Możemy rozpatrywać i zatwierdzać inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; I
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak MrFixError.com; oraz (d) łącze znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą łączyć się z naszą stroną główną, o ile link: (a) nie jest w żaden sposób zwodniczy; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu witryny strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkiem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail na adres MrFixError.com. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę swojej organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL swojej witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz utworzyć łącze do naszej witryny, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz utworzyć łącze. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Używając naszej nazwy korporacyjnej; Lub
 • Korzystając z połączonego jednolitego lokalizatora zasobów; Lub
 • Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej Witryny, do którego prowadzi łącze, co ma sens w kontekście i formacie treści na stronie strony łączącej.

Żadne użycie logo MrFixError.com lub innych grafik nie będzie dozwolone w przypadku linków bez umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

Ramki iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie wolno tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność za treści

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści pojawiające się w Twojej Witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w Twojej Witrynie. Żadne łącze (łącza) nie powinno pojawiać się w żadnej Witrynie internetowej, które mogą być interpretowane jako oszczercze, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają, w inny sposób naruszają lub zachęcają do naruszenia lub innego naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku do naszej Witryny. Wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad dotyczących linków w dowolnym momencie. Stale łącząc się z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków dotyczących łączy.

Usunięcie linków z naszej strony internetowej

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, możesz skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do bezpośredniej odpowiedzi.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że witryna internetowa pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z niej. Żadne z postanowień niniejszego zastrzeżenia nie będzie:

 • ograniczać lub wykluczać naszą lub Twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać żadnych naszych lub Twoich zobowiązań w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; Lub
 • wykluczać żadnych naszych lub Twoich zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w tej sekcji oraz w innych częściach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są udostępniane bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z nami: