ấn phẩm không trực tiếp email thông báo

Cách khắc phục "Ấn bản của bạn chưa được đặt trực tiếp" 

Got stuck! facing problems while applying for the Google News approval and received the below email from Google: Your publication has not been set live  Hello XYZ team, Your publication setup has not been set live. The following issue(s) are […]

Cách khắc phục "Ấn bản của bạn chưa được đặt trực tiếp"  Đọc thêm "